Εταιρία – Καταστατικό

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Του Σωματείου που Εδρεύει στα Γιαννιτσά με την Επωνυμία «ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ Τίτλος, Έδρα, Σκοπός, Μέσα.

 

Άρθρο 1ο Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Γιαννιτσών Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ» με έδρα την πόλη των Γιαννιτσών.

Άρθρο 2ο Σκοπός της Εταιρείας είναι η πνευματική και πολιτιστική ανάπτυξη της πόλης και της περιφέρειας των Γιαννιτσών, η διατήρηση, ενίσχυση, καλλιέργεια και προβολή των Ελληνικών Μακεδονικών Παραδόσεων, η έρευνα, η αξιοποίηση και προβολή όλων των ιστορικών και λαογραφικών θησαυρών και όλων των στοιχείων που έχουν σχέση με την συμβολή των Μακεδόνων στους Εθνικούς αγώνες από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα και ιδιαίτερα στον Μακεδονικό Αγώνα, στον οποίο η περιοχή των Γιαννιτσών έχει να επιδείξει περγαμηνές θυσιών και αίματος, και να παρουσιάσει λαμπρή Ιστορία, κορωνίδα της οποίας είναι η εποχή των Βασιλέων Φιλίππου και Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η επαγρύπνηση και ο αγώνας με κάθε νόμιμο μέσο εναντίον κάθε επιβουλής, που έχει ως στόχο ν’ αμφισβητήσει και να πλήξει την Ελληνικότητα της Μακεδονίας. Η σθεναρή αντιμετώπιση των κινδύνων από την πλαστογράφηση της Ιστορίας που μεθοδεύουν οι εχθροί της Ελλάδος και η διαρκής διαφώτιση και η σωστή ενημέρωση της ελληνικής και της ξένης κοινής γνώμης. Η ανάπτυξη μεταξύ των μελών του Συλλόγου, πνεύματος, συνεργασίας, αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας και η ανύψωση του πνευματικού, μορφωτικού, ηθικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών του Συλλόγου και των κατοίκων της πόλης των Γιαννιτσών και της περιοχής.

Άρθρο 3ο Η επίτευξη των παραπάνω σκοπών επιδιώκεται: 1) Με την ίδρυση παραρτημάτων της Εταιρείας στην περιοχή των Γιαννιτσών, οπουδήποτε θα κρινόταν αυτό σκόπιμο. 2) Τη συνεργασία με φορείς και σωματεία που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς. 3) Την έκδοση ιστορικών εντύπων. 4) Την ίδρυση Μουσείου Ιστορικού και Λαογραφικού. 5) Την ίδρυση Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα. 6) Την ίδρυση Ιστορικής Βιβλιοθήκης και Ιστορικού Αρχείου. 7) Την εικονική αναπαράσταση της μάχης των Γιαννιτσών του 1912. 8) Την αναπαράσταση του Μακεδονικού Αγώνα στην περιοχή Γιαννιτσών. 9) Τη λειτουργία Ανοιχτού Λαϊκού Πανεπιστημίου. 10) Τη βράβευση φορέων και ατόμων, που διακρίνονται για την προσφορά τους, εθνική, κοινωνική ή στις τέχνες και τα γράμματα. 11) Με κάθε άλλο νόμιμο μέσο που το Διοικητικό Συμβούλιο θα έκρινε ότι συμβάλλει στην επιτυχία των πνευματικών, κοινωφελών και εθνικών σκοπών που επιδιώκει η Εταιρεία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ Μέλη, δικαιώματα και υποχρεώσεις.

Άρθρο 8ο Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ανακηρύσσονται Δωρητές όσοι προσφέρουν εφάπαξ τουλάχιστον πεντακόσια (500) ΕΥΡΩ, Ευεργέτες όσοι προσφέρουν εφάπαξ τουλάχιστον πέντε χιλιάδες (5.000) ΕΥΡΩ και Μεγάλοι Ευεργέτες όσοι προσφέρουν πάνω από δέκα χιλιάδες (10.000) ΕΥΡΩ. Τα ονόματα των Δωρητών, Ευεργετών και Μεγάλων Ευεργετών αναγράφονται σε ειδικό βιβλίο της Εταιρείας, ενώ οι φωτογραφίες των Μεγάλων Ευεργετών παραμένουν αναρτημένες στο γραφείο της Εταιρείας.

Άρθρο 9ο Η Εταιρεία διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ταμία, Υπεύθυνο εκδόσεων, Υπεύθυνο Ιστορικής Βιβλιοθήκης και Ιστορικού Αρχείου, Υπεύθυνο Μουσείου και Υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων. Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται ανά διετία με μυστική ψηφοφορία με ενιαίο ψηφοδέλτιο από τη Γενική Συνέλευση των μελών που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις ως τακτικά μέλη. Ως εκλεγμένοι θεωρούνται οι εννέα πρώτοι. Εκλέγονται δε και πέντε (5) αναπληρωματικά μέλη, τα οποία αναπληρώνουν τα μέλη του Δ.Σ. τα οποία για οποιοδήποτε λόγο εξέρχονται από τη Διοίκηση πριν από το τέλος της θητείας τους. Σε περίπτωση που θα παραιτηθούν περισσότερα από πέντε (5) μέλη του Δ.Σ., τότε μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες συγκαλείται έκτακτη Γενική Συνέλευση των τακτικών μελών προς ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Στις εκλογές προς ανάδειξη Δ.Σ. εκλεγμένοι θεωρούνται οι εννέα (9) πρώτοι. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση.

Άρθρο 12ο Το Διοικητικό Συμβούλιο για την ευχερέστερη εκτέλεση των εργασιών της Εταιρείας καταρτίζει από τα μέλη του Επιτροπές. Σ’ αυτές μπορούν να μετέχουν και απλά μέλη της Εταιρείας, καθώς και ειδικοί επιστήμονες. Πάντα όμως σ’ αυτές τις Επιτροπές προεδρεύει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Στις Επιτροπές αυτές παραπέμπονται για μελέτη ζητήματα που χρειάζονται ειδικές γνώσεις ή ανατίθενται καθήκοντα και έργα που απαιτούν συλλογική δράση και ενέργεια.

Άρθρο 25ο Οι πόροι της Εταιρείας διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους. Τακτικοί είναι τα έσοδα από τις εγγραφές και τις μηνιαίες εισφορές. Έκτακτοι τα έσοδα από διάφορες δωρεές, εισπράξεις από χοροεσπερίδες ή διαλέξεις, κρατικές ή μη επιχορηγήσεις, κληροδοτήματα, από πώληση περιοδικού ή άλλων εντύπων δημοσιευμάτων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να επιβάλει και έκτακτες εισφορές για αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της Εταιρείας.

Άρθρο 27ο Η σφραγίδα της Εταιρείας είναι κυκλική, στο κέντρο φέρει ως έμβλημα την κεφαλή του Φιλίππου, την έδρα και το έτος ίδρυσης και περιφερειακά την επιγραφή «ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ». Άρθρο 28ο Το παρόν καταστατικό που αποτελείται από είκοσι οκτώ (28) άρθρα εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση της 6ης Μαΐου 1992, τροποποιήθηκε κατά τη Γενική Συνέλευση της 20-02-1994, τροποποιήθηκε εκ νέου και κωδικοποιήθηκε κατά τη Γενική Συνέλευση της 25-5-2003 και αφού διαβάστηκε, υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης ως ακολούθως: Γιαννιτσά 25 Μαΐου 2003 Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. Ο Γραμματέας Κυριάκος Παπαδόπουλος Χρίστος Τζάρας

© 2007 - 2020 Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Γιαννιτσών "Ο Φίλιππος"
Διεύθυνση: Δημάρχου Στάμκου 1 58100 Γιαννιτσά, Τηλέφωνο: 2382083684, email: filippos@fileg.gr